برای من مهم نیست که تاریخ از ما بعنوان بربرها یاد کند

بستن
بستن